Na památky Jihomoravského a Pardubického kraje

Půlka prázdnin je za námi, ale spousta výletů ještě před námi. Dnes vás vezmeme na zajímavá místa dvou sousedících krajů - Jihomoravského a Pardubického.

Jihomoravský kraj
Pardubický kraj
  • Blansko
  • Moravský kras
  • Autem

První zastávka: zámek v Blansku

Zámek v Blansku upravil do renesanční podoby Matyáš Žalkovský ze Žalkovic v roce 1604. Za třicetileté války zámek zničili Švédové, ale chátrající budovu po polovině 17. století opravil Kašpar Lev z Rožmitálu. Poté zámek získávají Gellhornové, kteří založili železárny na řece Punkvě, a upravují ho do barokní podoby. V letech 1766-1945 vlastnil zámek rod Salm-Reifferscheidt, který výrazně zasáhl do jeho podoby. Z novorenesanční přestavby se do dnešní doby zachovalo několik historických interiérů s kazetovými stropy a dřevěným obložením. Salmové se zasloužili o velký rozmach umělecké litiny - na zámku dodnes vystavené. V muzeu najdete pět nových expozic i klasické zámecké interiéry. Pro děti je celoročně připravena zábavná trasa: Putování za osobnostmi Blanenska. Zámek je zapojen do Motivačního programu Třetí za polovic, sedmá zdarma - řekněte si o razítko do hrací karty!

Druhá zastávka: hrad Boskovice

Boskovický hrad vznikl pravděpodobně kolem roku 1400 jako sídlo pánů z Kunštátu. Podoba hradního sídla se měnila v duchu stavebních forem pozdní gotiky, kdy vznikají dodnes dochované portály s tzv. protínavou profilací, brána s obloukem zakončeným tzv. oslím hřbetem a v torzu dochovaný velký sál s žebrovou klenbou. Na hradě se vystřídalo celkem 6 šlechtických rodin, za jejichž působení docházelo k četným přestavbám. Oblíbeným místem hradu je studna se šlapacím kolem, pocházejícím z doby okolo roku 1671. Studna je 26 m hluboká a zajímavostí je, že voda do ní je přiváděna z druhé studny, umístěné před hradem. Definitivně byl hrad opuštěn roku 1733, bylo odstraněno zastřešení a zdivo se částečně rozebralo pro stavby ve městě. Pokud se vydáte na hrad na kole, tak jsou pro vás před hradní bránou připraveny stojany na kola. Po prohlídce si na pokladně hradu můžete koupit malé občerstvení, v letních měsících je také otevřeno občerstvení na nádvoří hradu.

Třetí zastávka: zámek v Boskovicích

Empírová perla Moravy, to je zámek v Boskovicích postavený během let 1819-26 na místě bývalého dominikánského kláštera. Dodnes patří k nejkrásnějším empírovým stavbám v celé republice. Budova kláštera byla jednopatrová a její čtyři křídla uzavírala vnitřní dvůr s arkádami. Toto původně klášterní křídlo se bez větších stavebních změn zachovalo dodnes ve dvou podlažích stavby zámku, včetně skromných cel mnichů v prvním patře. Rod Dietrichsteinů si nedaleko panského dvora nechal postavit nevelký jednopatrový barokní zámek, dnešní rezidenci, a v roce 1819 započala přestavba dominikánského kláštera na honosné zámecké sídlo. Jelikož Dietrichsteinové vymřeli po meči, celý majetek přešel sňatkem dcery do rukou hraběcí rodiny Mensdorff-Pouilly, které patří zámek dodnes. S průvodcem se můžete vydat prozkoumat unikátní vybavení zámeckých pokojů spočívající v bohatosti empírových tvarů a barev - od roku 2020 v novém instalačním pojetí. Po prohlídce zámku se můžete projít po rozlehlém anglickém parku.

Čtvrtá zastávka: synagoga v Boskovicích

Regionální tematická expozice o historii a památkách zdejší židovské obce je umístěna v synagoze Maior. Jedná se o barokní stavbu z roku 1639 s pozdějšími úpravami v empírovém a novogotickém stylu. Její klenby a stěny zdobí mimořádně hodnotná dekorativní výmalba a hebrejské liturgické texty. V hlavním sále synagogy se konají sezónní výtvarné výstavy, koncerty a divadelní představení. Poblíž synagogy se nachází dodnes funkční rituální lázeň mikve. Součástí vstupu do synagogy je i volný vstup do Židovského obecního domu na Bílkově ulici. V synagoze (stejně jako v muzeu) požádejte o razítko do Motivačního programu.

Pátá zastávka: Hraběcí rezidence v Boskovicích

Hlavní budovou Muzea regionu Boskovicka je hraběcí rezidence z 1. třetiny 18. století. Rezidenci si jako své sídlo nechal v letech 1729-33 postavit hrabě František Xaver Walter Dietrichstein. V pěti výstavních sálech 1. patra jsou umístěny stálé expozice, v přízemních prostorách se konají krátkodobé výstavy. První expozicí je Boskovicko - Krajinou sedmizubého hřebene, kde se seznámíte s přírodními poměry, dějinami města Boskovice a regionu od pravěku do současnosti. Interaktivní expozice představuje nejnovější poznatky z přírodních oborů, archeologie, historie středověku, novověku i moderních dějin. Ve druhé expozici se dozvíte celou historii šicích strojů Minerva. Třetí expozice nese název Pohádky a pověsti Boskovicka a nachází se ve sklepních prostorách. Výstava čerpá z bohaté ústní lidové tradice, kterou v našem kraji zaznamenávali badatelé už v polovině 19. století. Celá budova muzea je bezbariérová - s výtahem.

Šestá zastávka: zámek v Moravské Třebové

Zdejší zámek patří k nejvýznamnějším renesančním památkám v České republice. Kombinuje raně renesanční architekturu s její závěrečnou fází – manýrismem. Na konci 15. století se zde poprvé v českých zemích objevily moderní renesanční prvky. Na začátku 17. století Ladislav Velen ze Žerotína nechal zámek rozšířit o tři manýristická křídla podle plánů italského stavitele. Na zámku na vás čekají 4 prohlídkové okruhy. Těšit se můžete na Poklady Moravské Třebové (okruh věnovaný historii, životu a zvykům šlechty na zámku od rané renesance do 19. století). Druhým okruhem je Středověká mučírna a alchymistická laboratoř. Bez průvodce můžete navštívit expozice Jak se žilo na venkově a Geologické zajímavosti Moravské Třebové. Určitě si také nenechte ujít jedinečné sluneční hodiny na nádvoří zámku. Také zde najdete obdivuhodný portál z roku 1492. V areálu se nachází zámecká kavárna, kde si můžete po prohlídce odpočinout, načerpat nové síly a děti si mezitím mohou pohrát v dětském koutku nebo na hřišti v areálu zámku. Další razítko do hrací karty Motivačního programu získáte jak tady, tak v nedalekém Lanškrouně.

Sedmá zastávka: zámek v Lanškrouně

Nejstarší částí budovy lanškrounského zámku je trakt přiléhající ke kostelu sv. Václava. Byl východním křídlem kláštera, postaveného augustiniány po roce 1393. Za husitských válek byl však vypálen. Zámkem se začal nazývat již v roce 1507, kdy jej vlastnil rod Pernštejnů. Ale až Adam Hrzán z Harasova, který přistoupil k renesanční přestavbě, jej začal využívat jako letní sídlo a správu panství. V roce 1622 zakoupili zámek Lichtenštejnové. Od roku 1928 je zámek v majetku města, které v něm, po dvou rekonstrukcích, zřídilo Městské muzeum. Těšit se můžete na expozici LAPIDÁRIUM, Kamenné pozůstatky z historie nás Čechy a Poláky spojují. Další expozicí je Pamětní síň hudebního skladatele a dirigenta Jindřicha Pravečka a expozice Zdeňka Kolářského Kabinet mincí. V současné době jsou z důvodu rekonstrukce až do odvolání uzavřeny expozice Císařský pokoj, expozice Historie města Lanškrouna a okolí, expedice Lubomír Šilar– ALTAMIRA a expozice Sklářství na pomezí Čech a Moravy. Muzeum pravidelně pořádá krátkodobé výstavy a kulturní akce.

Trasa 2-denního výletu po dvou sousedních krajích měří 95 km.

Budete-li hledat ubytování, inspirujte se na www.e-pobyty.cz.